محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید.

 


مدل : GH 8000
قدرت حرارتی : 8000 kcal
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


مدل : GH 10000
قدرت حرارتی : 10000 kcal
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


مدل : GH 12000
قدرت حرارتی : 12000 kcal
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید