لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

اسپیرومتری تشویقی (راد طب)

اسپیرومتری تشویقی (راد طب)

قیمت :

52,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
تخت معاینه پزشکی (راد طب)

تخت معاینه پزشکی (راد طب)

قیمت :

1,400,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
ترازو وزن کشی (راد طب)

ترازو وزن کشی (راد طب)

قیمت :

1,200,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
تشک مواج ضد زخم بستر (راد طب)

تشک مواج ضد زخم بستر (راد طب)

قیمت :

5,500,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
چارت بینایی سنجی (راد طب)

چارت بینایی سنجی (راد طب)

قیمت :

750,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
فشار سنج عقربه ای (راد طب)

فشار سنج عقربه ای (راد طب)

قیمت :

850,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
قد سنج (راد طب)

قد سنج (راد طب)

قیمت :

280,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
کیسه آب گرم (راد طب)

کیسه آب گرم (راد طب)

قیمت :

150,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
کیسه کلستومی مدرج (راد طب)

کیسه کلستومی مدرج (راد طب)

قیمت :

26,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
نگاتوسکوپ تک خانه (راد طب)

نگاتوسکوپ تک خانه (راد طب)

قیمت :

650,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان
چسب عضله کنزو vurf (راد طب)

چسب عضله کنزو vurf (راد طب)

قیمت :

100,000   تومان

حداقل خرید :

15 میلیون تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی