لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

یونیت دندانپزشکی (ارا صنعت)

یونیت دندانپزشکی (ارا صنعت)

قیمت :

64,000,000   تومان
صندلی برقی پوست زیبایی (ارا صنعت)

صندلی برقی پوست زیبایی (ارا صنعت)

قیمت :

25,000,000   تومان
صندلی برقی دیالیز (ارا صنعت)

صندلی برقی دیالیز (ارا صنعت)

قیمت :

39,500,000   تومان
تخت زنان و ژنیکولوژی (ارا صنعت)

تخت زنان و ژنیکولوژی (ارا صنعت)

قیمت :

8,800,000   تومان
تخت برقی کاشت مو (ارا صنعت)

تخت برقی کاشت مو (ارا صنعت)

قیمت :

42,500,000   تومان
تخت معاینه لیزر و لاغری (ارا صنعت)

تخت معاینه لیزر و لاغری (ارا صنعت)

قیمت :

0   تومان
صندلی خونگیری ازمایشگاه (ارا صنعت)

صندلی خونگیری ازمایشگاه (ارا صنعت)

قیمت :

25,000,000   تومان
صندلی برقی معاینه ENT (ارا صنعت)

صندلی برقی معاینه ENT (ارا صنعت)

قیمت :

0   تومان
تخت بیمار و سالمند (ارا صنعت)

تخت بیمار و سالمند (ارا صنعت)

قیمت :

0   تومان
تخت معاینه پزشکی (ارا صنعت)

تخت معاینه پزشکی (ارا صنعت)

قیمت :

3,850,000   تومان
صندلی تابوره پزشکی (ارا صنعت)

صندلی تابوره پزشکی (ارا صنعت)

قیمت :

2,900,000   تومان
ترولی پزشکی (ارا صنعت)

ترولی پزشکی (ارا صنعت)

قیمت :

0   تومان
چراغ پزشکی LED (ارا صنعت)

چراغ پزشکی LED (ارا صنعت)

قیمت :

17,500,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی