لیست محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پله کنار تخت بیمار (اذر تجهیز)

پله کنار تخت بیمار (اذر تجهیز)

قیمت :

600,000   تومان
پایه سرم (اذر تجهیز)

پایه سرم (اذر تجهیز)

قیمت :

820,000   تومان
چراغ معاینه پایه دار (اذر تجهیز)

چراغ معاینه پایه دار (اذر تجهیز)

قیمت :

650,000   تومان
تجهیزات پزشکی استیل (اذر تجهیز)

تجهیزات پزشکی استیل (اذر تجهیز)

قیمت :

43,000   تومان
چارت پرونده بیمار (اذر تجهیز)

چارت پرونده بیمار (اذر تجهیز)

قیمت :

140,000   تومان
سینی استیل پزشکی (اذر تجهیز)

سینی استیل پزشکی (اذر تجهیز)

قیمت :

160,000   تومان
لوله ادرار و لگن بیمار استیل (اذر تجهیز)

لوله ادرار و لگن بیمار استیل (اذر تجهیز)

قیمت :

350,000   تومان
ترولی پزشکی (اذر تجهیز)

ترولی پزشکی (اذر تجهیز)

قیمت :

4,900,000   تومان
تخت بیمارستانی (اذر تجهیز)

تخت بیمارستانی (اذر تجهیز)

قیمت :

8,200,000   تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی