محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

 

🔸 کد : P 501 / P503 / P505
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 220,000 تومان
🔸 کد : P 502 / P 512
تعداد در کارتن : 8 عدد
قیمت : 45,000 تومان
🔸 کد : P 504 / P 510
تعداد در کارتن : 12 عدد
قیمت : 45,000 تومان
🔸 کد : P 506
ویژگی : 1 عدد پایه گاردی + 1 عدد لوله 60 سانتی
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 48,000 تومان

🔸 کد : P 507
ارتفاع : 170 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 165,000 تومان

🔸 کد : P 508
ارتفاع : 110 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 100,000 تومان

🔸 کد : P 509
ارتفاع : 110سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 93,000 تومان

🔸 کد : P 511
تعداد در کارتن : 8 عدد
قیمت : 45,000 تومان


🔸 کد :  P522 / P520
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 238,000 تومان
🔸 کد : P 531 / P 523 / P 521
تعداد در کارتن : 8 عدد
قیمت : 48,000 تومان
🔸 کد : P 532 / P 529
تعداد در کارتن : 12 عدد
قیمت : 40,000 تومان
🔸 کد : P 524
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 235,000 تومان

🔸 کد : P 525
ارتفاع : 140 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 84,000 تومان

🔸 کد : P 526
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 222,000 تومان
🔸 کد : P 527
ارتفاع : 110 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 96,000 تومان

🔸 کد : P 528
ارتفاع : 115 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 104,000 تومان

🔸 کد : P 530
تعداد در کارتن : 12 عدد
قیمت : 48,000 تومان


🔸 کد :  P544 / P542 / P540
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 195,000 تومان
🔸 کد : P 550 / P 549 / P 541
تعداد در کارتن : 8 عدد
قیمت : 41,000 تومان
🔸 کد : P 543
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 75,000 تومان

🔸 کد : P 545
ارتفاع : 80 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 50,000 تومان

🔸
کد : P 546

ارتفاع : 110 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 84,000 تومان

🔸 کد : P 547
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 181,000 تومان
🔸 کد : P 548
ارتفاع : 110 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 85,000 تومان


🔸 کد :   P567 / P565
تعداد در کارتن : 8 عدد
قیمت : 43,000 تومان
🔸 کد : P 572 / P 571 / P 566
تعداد در کارتن : 12 عدد
قیمت : 43,000 تومان

 

🔸 کد : P 561
ارتفاع : 240 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 210,000 تومان

🔸
کد : P 562

ارتفاع : 140 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 72,000 تومان

🔸 کد : P 546
ارتفاع : 80 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 15 عدد
قیمت : 56,000 تومان

🔸 کد : P 564
ارتفاع : 110 سانتیمتر
تعداد در کارتن : 4 عدد
قیمت : 99,000 تومان 

ویژگی  ضد آب - مقاوم - با کیفیت
جنس  ABS