محصولات مرتبط

به دلیل نواسانات بازار ، برای دریافت قیمت روز محصولات به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید .

 


نام محصول : پرس پا ریلی عمود
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 183
طول : 150
عرض : 130
ارتفاع : 170
قیمت : 6,545,000 تومان


نام محصول : پرس پا مکانیک
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 159
طول : 250
عرض : 150
ارتفاع : 150
قیمت : 9,185,000 تومان


نام محصول : گلوت مکانیک
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 158
طول : 190
عرض : 190
ارتفاع : 200
قیمت : 4,510,000 تومان


نام محصول : پرس پا ریلی
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 142
طول : 170
عرض : 130
ارتفاع : 150
قیمت : 6,545,000 تومان


نام محصول : ساق پا ریلی
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 182
طول : 170
عرض : 130
ارتفاع : 150
قیمت : 7,600,000 تومان


نام محصول : هاگ پا ریلی
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 143
طول : 170
عرض : 130
ارتفاع : 150
قیمت : 6,545,000 تومان


نام محصول : هاگ پا سی سی مکانیک
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 156
طول : 190
عرض : 190
ارتفاع : 200
قیمت : 4,279,000 تومان


نام محصول : مقر اسکات
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 170
طول : 220
عرض : 140
ارتفاع : 150
قیمت : 2,453,000 تومان


نام محصول : ساق پا نشسته
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 144
طول : 110
عرض : 60
ارتفاع : 80
قیمت : 1,320,000 تومان


نام محصول : مسگری دو طرفه
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 120
طول : 130
عرض : 80
ارتفاع : 120
قیمت : 1,562,000 تومان


نام محصول : خرک جلو آینه
مدل : وزن آزاد
کد محصول : 171
طول : 80
عرض : 30
ارتفاع : 90
قیمت : 511,500 تومان