محصولات مرتبط

🔴 نام محصول : دبه 2 خط . 20 کیلویی
قیمت : 105,000 تومان (جین)

🔴 نام محصول : دبه 3 خط . 28 کیلویی
قیمت : 114,500 تومان (جین)

 

🔴 نام محصول : دبه 12 کیلویی
قیمت : 63,500 تومان (جین)

🔴 نام محصول : دبه 6 کیلویی
قیمت : 48,500 تومان (جین)

 

🔴 نام محصول : دبه 3 کیلویی
قیمت : 30,500 تومان (جین)

🔴 نام محصول : دبه 2 کیلویی
قیمت : 29,000 تومان (جین)

 

🔴 نام محصول : دبه دسته بغل 17 کیلویی
قیمت : 82,000 تومان (جین)

 

🔴 نام محصول : دبه 10 ربی
قیمت : 88,000 تومان (جین)

🔴 نام محصول : دبه 5 ربی
قیمت : 77,000 تومان (جین)
 

تعداد در کارتن دبه 2 و 3 خط  6 عدد
تعداد در کارتن دبه 12 و 6 کیلویی  12 عدد
تعداد در کارتن دبه 2 و 3 کیلویی  24 عدد
تعداد در کارتن دبه دسته بغل  6 عدد
تعداد در کارتن دبه 10 و 5 ربی  12 عدد