محصولات مرتبط


⭐️ نام شمع : جانان
کد : PNC-2000
ابعاد بسته تکی : 10*18 cm
ابعاد جعبه : 19*10*18 cm
ابعاد کارتن : 21*53*19 cm
تعداد در جعبه : 14
تعداد در کارتن : 70
رنگ : 1
قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : اطلس
کد : PNC-2010
ابعاد بسته تکی : 10*18 cm
ابعاد جعبه : 19*10*18 cm
ابعاد کارتن : 21*53*19 cm
تعداد در جعبه : 14
تعداد در کارتن : 70
رنگ : 1

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : ترنج
کد : PNC-2020
ابعاد بسته تکی : 10*18 cm
ابعاد جعبه : 19*10*18 cm
ابعاد کارتن : 21*53*19 cm
تعداد در جعبه : 14
تعداد در کارتن : 70
رنگ : 1
توضیح : با شمع فیروزه در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : فیروزه
کد : PNC-2030
ابعاد بسته تکی : 10*18 cm
ابعاد جعبه : 19*10*18 cm
ابعاد کارتن : 21*53*19 cm
تعداد در جعبه : 14
تعداد در کارتن : 70
رنگ : 1
توضیح : با شمع ترنج در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : اصفهان
کد : PNC-2040
ابعاد بسته تکی : 7.5*15 cm
ابعاد جعبه : 15*15*15 cm
ابعاد کارتن : 16*46*31 cm
تعداد در جعبه : 24
تعداد در کارتن : 144
رنگ : 1
توضیح : با شمع خوشنویس در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : خوشنویس
کد : PNC-2050
ابعاد بسته تکی : 7.5*15 cm
ابعاد جعبه : 15*15*15 cm
ابعاد کارتن : 16*46*31 cm
تعداد در جعبه : 24
تعداد در کارتن : 144
رنگ : 1
توضیح : با شمع اصفهان در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : شیراز
کد : PNC-2060
ابعاد بسته تکی : 7.5*15 cm
ابعاد جعبه : 15*15*15 cm
ابعاد کارتن : 16*46*31 cm
تعداد در جعبه : 24
تعداد در کارتن : 144
رنگ : 1
توضیح : با شمع قلمکار در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید


⭐️ نام شمع : قلمکار
کد : PNC-2070
ابعاد بسته تکی : 7.5*15 cm
ابعاد جعبه : 15*15*15 cm
ابعاد کارتن : 16*46*31 cm
تعداد در جعبه : 24
تعداد در کارتن : 144
رنگ : 1
توضیح : با شمع شیراز در یک جعبه

قیمت : به ارتباط با عرضه کننده مراجعه کنید