تقاضا

شما در قسمت تقاضای سایت میتوانید محصول وکالای مورد نیاز خود را درخواست کرده و فرم تقاضا را کامل نمایید و همچنین شما میتوانید عکس محصول را هم در انجا قرار داده و سپس افراد در وب سایت درخواست ها را مشاهده کرده و اگر کسی قادر به رفع تقاضای و نیاز شما باشد به در خواست شما پاسخ داده و در زیر پیام شما پاسخ ان شخص بعد از تایید وب سایت قرار میگیرد که شما پس از ان میتوانید ارتباط داشته باشید .